Get Adobe Flash player
042779
วันนี้วันนี้41
เมื่อวานเมื่อวาน60
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้41
เดือนนี้เดือนนี้328
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบโครงการดีเด่น (Best Practices)

การเรียนรู้บูรณาการสืบสานตำนานชาวยอง

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู 2503) 

 

ตำบลป่าซาง    อำเภอป่าซาง 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

ผลงาน/นวัตกรรมกากรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย   อำเภอป่าซาง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

.............................................................................................................................................................

 

ชื่อผลงาน  โครงการ“การเรียนรู้บูรณาการสืบสานตำนานชาวยอง”

 

                โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู2503)

          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

                โทรศัพท์ 0-5352-1654                      โทรสาร 0-5352-1654

                โทรศัพท์มือถือ 08-7174-6868   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

1.ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจุบันมุ่งเน้นสนองความต้องการของผู้เรียน และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ในชุมชนของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียน และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากนี้สถานศึกษายังต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความรู้ ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ดีงามไม่ให้สูญหาย และสืบทอดต่อไป 

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย(วันครู2503)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูนจากสภาพสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นคนยอง ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น ความเป็นอยู่นั้นมีลักษณะ ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น   กับการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   และชุมชนบ้านฉางข้าวน้อย เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งของศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย และยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้านการแต่งกาย ภาษาพูด และประเพณีต่างๆที่คงปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่งานปอยหลวง งานทำบุญตานก๋วยสลาก (สลากภัตร), ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง(สงกรานต์)  การจัดงานประกวดเจดีย์ทราย , ประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)   การสรงน้ำพระธาตุหรือเจดีย์   นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านดนตรีพื้นเมือง  และด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน เช่น การฟ้อนยอง ฟ้อนหริภุญไชย ฟ้อนเล็บ เป็นต้น 

ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลให้หลายอย่างถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม โดยเฉพาะขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นกำลังถูกกลืนจากค่านิยมตะวันตก เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างยึดติดกับมาตรฐานต่างชาติ จนลืมความเป็นท้องถิ่นของตน ลืมคุณค่า เอกลักษณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยเฉพาะชาวยอง เพื่อมิให้ถูกวัฒนธรรมตะวันตกข้ามาทดแทน และให้ผู้เรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวยอง ได้เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน ภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นชาวยองให้สืบต่อไป

ดังนั้น โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย (วันครู2503)  จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสืบสานวัฒนธรรมชาวยอง” ขึ้นดังกล่าว

 

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาของชาวยอง

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวยอง

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

3.เป้าหมายของการดำเนินงาน

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาของชาวยอง

2.ผู้เรียนร้อยละ80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตของชาวยอง

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของของท้องถิ่น

4.ร้อยละ80โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

 

4.ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย(วันครู2503) ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น(ชาวยอง)จึงได้จัดทำโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสืบสานวัฒนธรรมชาวยอง” ขึ้น  จากการกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว นับว่าประสบ-ผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน และ ดนตรีพื้นเมือง ทางโรงเรียนได้นำผลงานไปแสดง/ร่วมกิจกรรม เป็นการเผยแพร่ผลงานในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทุกครั้งที่ทางโรงเรียนได้รับการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือมาที่โรงเรียน  นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสืบสานวัฒนธรรมชาวยอง”  ยังได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นแหล่งร่วมของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของล้านนา   เป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวยองในอดีตมิให้สูญหาย  ทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ได้ทราบถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษ  มองเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวยองสืบต่อไป 

 

5.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                จากกระบวนการบริหารโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยดำเนินการไปด้วยดี  ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “การเรียนรู้บูรณาการสืบสานตำนานชาวยอง”  ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ตลอดจนชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เป็นอย่างดียิ่ง  สิ่งเหล่านี้ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดี ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยบรรลุความสำเร็จได้

 

6.บทเรียนที่ได้รับ(lesson Learned)

                การจัดทำ Best Practices ของโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตพื้นบ้าน(ชาวยอง)  เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกิดจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และวิถีการดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านของชุมชนบ้านฉางข้าวน้อย ซึ่งร้อยละ 90 เป็นคนยอง   ได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถานศึกษา  ที่มุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รู้จักอนุรักษ์ และสืบสานตำนานชาวยองของบรรพบุรุษให้สืบไป

จากความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา  ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา  ให้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งด้านแรงกาย  แรงใจ กำลังทรัพย์ และสติปัญญาในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาและดำเนินการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

9. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

                 จากกระบวนการบริหารโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยดำเนินการไปด้วยดี  ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “การเรียนรู้บูรณาการสืบสานตำนานชาวยอง”  จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลงานที่ภาคภูมิใจ ดังนี้

                 1) ถ้วยรางวัลชนะเลิศการฟ้อนยอง จากเทศบาลตำบลป่าซาง

    2) โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน”เยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง” กลุ่มเครือข่าย

     โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

    3) เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกระทงฝีมือประดิษฐ์ จากเทศบาลตำบลป่าซาง

    4) เกียรติบัตรรางวัลระดับทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

    5) เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน”เยาวชนไทยทำความดีถวายในหลวง” จาก 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

    6) เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน

       ดีเด่น (Best Practices) โรงเรียนขนาดเล็ก

   7) เกียรติบัตร “คนฮักหละปูนแทนคุณแผ่นดิน” จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

   8)โล่รางวัลสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

        เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับตำบล ปีพุทธศักราช 2553จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

.....................................................................

  ภาคผนวก